Tài khoản Perplexity AI Pro (Có Claude 3 Sonnet, Opus, GPT-4 Turbo, Dall-E 3, SDXL)

Chỉ từ: 95.000 

Đối với tài khoản Perplexity Pro mình có thể switch giữa các model AI tiên tiến được phát triển bởi những ông lớn Công nghệ OpenaAI, Claude bao gồm:
– GPT-4 Turbo (Của OpenAI ChatGPT Plus).
– Claude-3 (Của Claude AI Pro).
– Dall-E 3.
– Stable Diffusion XL.
  • *Gói

    Reset options
    *Email nâng cấp
Mã: N/A Danh mục: